Informatie  |  Advies of direct verzekeren  |  Privacy  |  Fraudebeleid  |  Algemene voorwaarden  Inloggen Contact 

Direct verzekeren = direct, snel en makkelijk een polis online afsluiten

Assistentie - stappenplan, handleiding, vragen en antwoorden
Inloggen - al geregistreerd, ga naar uw persoonlijke dossier

Zoeken

 
Inloggen
Verzekeringen
Shop
Op de andere websites
nieuwsoverzicht 
rss-feed van albers advies
 albers-mkb-service 
naslagwerk personeelsbeleid
( bestel ) auto leasen
 albers-advies.nl  

 

    ZZP Totaalplan | Pakketverzekering voor ZZP ondernemer
albers-direct-verzekeren.nl U bent op: Homepage ---> Informatie ---> Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Als u verzekeringen afsluit via Albers Direct Verzekeren gelden de algemene voorwaarden van Intrasurance zoals hierna weergegeven:

Artikel 1: Definities

1.1 Intrasurance: de gebruiker van deze Voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Oost-Brabant onder nummer 17140695 als Intrasurance B.V.

1.2. Intrasurance is een gevolmachtigd assurantiebedrijf. Zij oefent als gevolmachtigde namens verzekeringsmaatschappijen het verzekeringsbedrijf uit en biedt namens achterliggende verzekeraars uitsluitend via Internet financiële producten en diensten aan en regelt overige zaken.

1.3. (Kandidaat-)Verzekeringnemer: de partij die voornemens is via Intrasurance een verzekering af te sluiten, te wijzigen, te beëindigen of een schade te melden.

1.4. Verzekeraar: de wederpartij van verzekeringnemer bij de verzekeringovereenkomst en daarmee de achterliggende risicodrager.

1.5. Producten: alle verzekerings- en of overige financiële producten die Intrasurance via het Internet aanbiedt aan verzekeringnemer.

1.6. Diensten: de door Intrasurance ingevolge een verzekeringsovereenkomst tussen verzekeraar en verzekeringnemer, ten behoeve van verzekeringnemer te verlenen diensten en in het kader daarvan te leveren prestaties.

Artikel 2: Toepasselijkheid Voorwaarden

2.1. Deze Voorwaarden zijn integraal van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten en maakt deel uit van en vormt een onverbrekelijk geheel met de specifieke Verzekeringsvoorwaarden van de door u afgesloten verzekeringen bij Intrasurance.

2.2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op Producten en/of Diensten die ter uitvoering van de aanbiedingen en/of verzekeringovereenkomsten in opdracht van Intrasurance door een derde aan Verzekeringnemer worden geleverd.

2.3. Indien en voorzover een of meer van de bepalingen uit deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van toepassing. Partijen zullen in dat geval in goed overleg een nieuwe bepaling(en) overeenkomen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling(en), met inachtneming van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en).

2.4. Door het afsluiten van één of meer verzekeringen verklaart de verzekeringnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze Voorwaarden.

2.5. Intrasurance houdt zich het recht voor om wijzigingen in deze Voorwaarden, altijd gemeld per e-mail aan alle verzekeringnemers, door te voeren. De betreffende wijzigingen zullen onmiddellijk na de melding van kracht worden.

Artikel 3: Aanbieding, offerte en verzekeringsovereenkomst

3.1. Alle aanbiedingen van Intrasurance op Internet zijn vrijblijvend tot Intrasurance (kandidaat-) verzekeringnemer als verzekerde heeft geaccepteerd.

3.2. Een verzekering komt tot stand door:

1. het invullen van een aanvraagscherm, waarin de (kandidaat-)verzekeringnemer door het uitvoeren van de navolgende handelingen aangeeft dat hij/zij de onderhavige overeenkomst wenst te sluiten. Allereerst dient de (kandidaat-)verzekeringnemer zijn/haar akkoord te bevestigen door zijn/haar eigen unieke wachtwoord in te geven. Verder verklaart de (kandidaat-) verzekeringnemer door deze handelingen kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de op de site vermelde tekst inzake artikel 930 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de strekking en gevolgen van deze tekst te hebben aanvaard. Tevens verklaart de (kandidaat-) verzekeringnemer de tekst van de akkoordverklaring geheel te hebben gelezen, de strekking daarvan te hebben begrepen en ter zake voldoende geïnformeerd te zijn.

2. De definitieve totstandkoming van de overeenkomst vindt plaats doordat Intrasurance verzekeringnemer als verzekerde accepteert.

Artikel 4: Werkwijze

4.1. De verzekeringnemer sluit af, beheert en muteert zelf al zijn/haar verzekeringen op het moment dat het hem/haar schikt en verkrijgt op die manier totale controle over zijn/haar verzekeringszaken.

4.2. Iedere verzekeringnemer krijgt middels een unieke code, bestaande uit een door hem/haar zelf gekozen gebruikersnaam in combinatie met een zelfgekozen wachtwoord, exclusief toegang tot een persoonsgebonden deel van onze backoffice, waarin uitsluitend de verzekeringnemer zelf zijn/haar verzekeringszaken kan inzien, beheren en aanpassen. 

Artikel 5: Verplichtingen verzekeringnemer

5.1. Alle gegevens die op de verzekerings- en persoonsregistratieschermen vermeld staan, worden geacht van de verzekeringnemer afkomstig te zijn. De verzekeringnemer verplicht zich om alle gevraagde informatie alsmede de voor de verzekeringsacceptatie en verzekeringsdekking benodigde gegevens naar waarheid op te geven en te vermelden. Verzekeringnemer is zich bewust van de consequenties van onjuiste en misleidende gegevensverstrekking, zoals mogelijk verlies van recht op uitkering.

5.2. De verzekeringnemer verplicht zich om alle mutaties die optreden met betrekking tot de onder 5.1. vermelde informatie en gegevens tijdig te zullen wijzigen in zijn/haar persoonlijk dossier. Hierbij valt te denken aan wijzigingen van of aan verzekerde objecten, verhuizing, wijziging in risicolocatie, wijziging van de relevante postcode(s) en/of wijziging van het door verzekeringnemer gebruikte e-mailadres. 

Artikel 6: Bescherming persoonsgegevens

6.1. De persoonsgegevens die een (kandidaat-)verzekeringnemer in het registratiescherm invoert, worden door Intrasurance onder een strikt privacyreglement geregistreerd.

6.2. Intrasurance zal zich inspannen om de privacy van haar verzekeringnemers optimaal te beschermen en conformeert zich zonder beperkingen aan de huidige en toekomstige wettelijke bepalingen die de privacybescherming reguleren.

6.3. De persoonlijke gegevens die een (kandidaat-)verzekeringnemer invoert zijn en blijven bij Intrasurance altijd diens gegevens. Deze gegevens zullen dan ook nooit worden doorgegeven aan derden. Deze gegevens verwerkt Intrasurance ten behoeve van het accepteren van aanvragen, het aangaan en het uitvoeren van (verzekerings)overeenkomsten, het uitvoeren van marketingactiviteiten, relatiebeheer, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen, voor statistische analyses en om te kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. Daarbij conformeert Intrasurance zich aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens, Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) en de Wet op het financieel toezicht (Wft). 

Artikel 7: Acceptatie

7.1. Intrasurance zal gezien haar bijzondere positie in de markt bij het beoordelen van de haar aangeboden risico’s onder meer gebruik maken van demografische-, leeftijds-, inkomens- en gedragsgegevens als selectiecriteria om tot een assurantietechnisch verantwoorde verzekeringsportefeuille te komen.

7.2. Intrasurance zal iedere nieuwe verzekeringnemer pas definitief accepteren en de verleende voorlopige dekking op de aangevraagde verzekering pas omzetten in een definitieve dekking, nadat er een assurantietechnische beoordeling heeft plaatsgevonden en de eerste premie is geïncasseerd.
7.3. Intrasurance behoudt zich het recht voor om op basis van o.m. de bovenstaande criteria de nieuwe relatie/(kandidaat-)verzekeringnemer niet te accepteren of deze een bepaalde verzekering te weigeren, waarbij de (eventueel) verleende voorlopige dekking onmiddellijk vervalt en er derhalve met betrekking tot de periode nadien geen enkel beroep meer op de betreffende verzekering kan worden gedaan.

7.4. Intrasurance zal de betreffende nieuwe relatie/(kandidaat-)verzekeringnemer, behoudens onvoorziene omstandigheden (w.o. overmacht) binnen 1 werkdag van haar acceptatiebeslissing op de hoogte stellen.

7.5. Intrasurance zal iedere nieuwe verzekering behandelen als in dit artikel staat aangegeven. 

Artikel 8: Dekking / royement

8.1. Intrasurance zal op iedere door verzekeringnemer via zijn/haar Persoonlijk Digitaal Dossier aan Intrasurance kenbaar gemaakte wijziging/verandering van bij haar lopende verzekeringen, onmiddellijk voorlopige dekking verlenen. Mocht de nieuwe ontstane verzekeringssituatie buiten de grenzen van het acceptatiebeleid van Intrasurance vallen dan zal Intrasurance hiervan, behoudens onvoorziene omstandigheden, binnen 1 werkdag mededeling doen aan haar verzekeringnemer, waarna de voorlopige dekking op het nieuw te verzekeren risico komt te vervallen. Intrasurance behoudt zich alsdan het recht voor de bestaande verzekeringsovereenkomst door opzegging te doen beëindigen.

8.2. De tot stand gekomen verzekeringsovereenkomst wordt geregistreerd in het Persoonlijk Digitaal Dossier bij Intrasurance waar de verzekeringnemer exclusief toegang toe heeft. Standaard wordt geen papieren polis verstrekt. Alleen op uitdrukkelijk verzoek van de verzekeringnemer is er een mogelijkheid tot het laten opsturen van een papieren polis in het systeem aanwezig.

8.3. Alle premie-incasso’s lopen via het automatische incassosysteem van bank en bankgiro. Mochten onverhoopt premies door ongeacht welke oorzaak dan ook niet door Intrasurance geïncasseerd kunnen worden, dan zal verzekeringnemer na de vervaldag onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling worden aangemaand tot betaling.

De dekking op de betreffende verzekering vervalt van rechtswege indien verzekeringnemer vervolgens niet binnen een termijn van 14 dagen, aanvangende na aanmaning, volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

8.4. Gezien de geringe distributieopslagen van Intrasurance op de netto risicopremies van de risicodragende verzekeraar(s) zullen verzekeringen waarbij ten derde male (tevergeefs) een premie-incassopoging is verricht van de op dat moment verschuldigde premie, niet door Intrasurance gecontinueerd kunnen worden en na aanmaning, wegens wanbetaling geroyeerd worden. Hiervan zal aan verzekeringnemer mededeling worden gedaan. Door de verzekeringnemer kunnen vanaf de datum van royement dan ook geen rechten, hoe ook genaamd, meer aan de verzekeringsovereenkomst ontleend worden.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1. Intrasurance is niet aansprakelijk voor het niet bij verzekeringnemer aankomen van relevante berichtgeving, indien dit veroorzaakt wordt door een niet correct door verzekeringnemer ingegeven e-mailadres, of door een verzuim van verzekeringnemer zijn/haar niet meer door hem/haar in gebruik zijnde e-mailadres te wijzigen in een bij verzekeringnemer op dat moment wel door hem/haar gebruikte e-mailadres.

9.2. Intrasurance is niet aansprakelijk wanneer de tussen partijen overeengekomen prestatie, met inbegrip van de schadeafhandeling, wordt verhinderd als gevolg van overmacht of overige omstandigheden die liggen buiten de macht van Intrasurance, waaronder fouten gemaakt bij of door derden.

9.3. Onder overmacht wordt verstaan (doch niet uitsluitend): oorlog, molest, terroristische of vergelijkbare handelingen, binnen- en buitenlandse onlusten, aardbeving, overstroming of andere (natuur)rampen, griepepidemie, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen door brand of andere voorvallen en natuurverschijnselen, storingen binnen het medium internet, schadelijke handelingen van providers en/of andere derden die gebruik maken van het medium internet en/of alle overige van buiten komende oorzaken waarop Intrasurance geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Intrasurance niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

9.5. Intrasurance heeft een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Intrasurance beperkt haar aansprakelijkheid in voorkomende gevallen tot maximaal het verzekerde bedrag van deze verzekering.

9.6. Intrasurance is niet aansprakelijk voor schade wegens feiten en omstandigheden die worden veroorzaakt door en/of gelegen zijn in de risicosfeer van de achterliggende verzekeraars.

Artikel 10: Incasso premiegelden

10.1. Verzekeringnemer verleent door het verrichten van de handelingen zoals onder 3.2. beschreven, tevens toestemming aan Intrasurance om via automatische incassoprocedures van bank en bankgiro premies die uit hoofde van de tot stand gekomen verzekeringsovereenkomst zijn verschuldigd, te incasseren. Verzekeringnemer behoudt vanzelfsprekend alle rechten die de betreffende incassoregeling aan de verzekeringnemer verleent inzake het recht tot onmiddellijke terugboeking van naar zijn/haar inzicht ten onrechte door Intrasurance geïncasseerde premiegelden. 

10.2. De verzekeringnemer dient de premie, de kosten en de assurantiebelasting vooruit te voldoen uiterlijk op de dag waarop deze premie verschuldigd wordt. De betaling geschiedt uitsluitend via automatische premie-incasso.

10.3. De correcte hoogte van de verzekeringspremie wordt vastgesteld door Intrasurance aan de hand van het op de ingangsdatum van de verzekeringsovereenkomst geldende premietarief.

10.4. Een beroep van Verzekeringnemer op opschorting, verrekening of aftrek van de verschuldigde premie, kosten en assurantiebelasting is niet toegestaan.

Artikel 11: Schadeafwikkeling

11.1. Intrasurance garandeert dat iedere schade die wordt gemeld binnen 24 uur (tijdens werkdagen) in behandeling zal zijn genomen en dat door het afhandelend schadebehandelingsbureau binnen die termijn met de verzekeringnemer ter verdere afhandeling van de schade gecommuniceerd zal worden. Na vaststelling van het schadebedrag garandeert Intrasurance, uiteraard mits het een door de betreffende verzekering gedekt evenement betreft, dat het vastgestelde en akkoord bevonden schadebedrag binnen 24 uur aan de verzekeringnemer wordt overgemaakt.

11.2. Intrasurance zal ter beoordeling van schadesituaties de vigerende verzekeringsvoorwaarden strikt toepassen. In de risico/schadecalculatie waarop de premiestelling is gebaseerd, is het doen van ‘coulance’-uitkeringen niet meegenomen. Verzekeringnemers van Intrasurance betalen derhalve in hun premies niet mee aan het subjectief verrichten van onverplichte schade-uitkeringen aan derden.

Niet gedekte schaden worden niet vergoed, helder en duidelijk. Gedekte schaden worden door Intrasurance onmiddellijk in behandeling genomen en uiterst snel en correct afgehandeld. Voor alle partijen helder en duidelijk.

Intrasurance stelt er prijs op in haar Voorwaarden op te nemen dat de kwaliteit van haar schadebehandeling in haar bedrijfsfilosofie een zeer hoge prioriteit geniet.

Artikel 12: speciale bepalingen gericht op de verzekeringovereenkomst

12.1. Onverlet hetgeen omtrent opzegging en ontbinding is geregeld in de verzekeringovereenkomst tussen verzekeraar en verzekeringnemer en de bijbehorende algemene voorwaarden, heeft Intrasurance, al dan niet namens verzekeraar, het recht om de verzekeringsovereenkomst tussen verzekeringnemer en verzekeraar met verzekeringnemer tussentijds op te zeggen, met inachtneming van een gebruikelijke opzegtermijn.

12.2. Intrasurance behoudt zich het recht voor om in geval van (persoonlijk) faillissement van een verzekeringnemer per direct een of meer lopende verzekeringscontract(en) te ontbinden, de verzekeringsdekking per direct te beëindigen en de niet verdiende, maar wel al betaalde, premie te restitueren naar het laatste bekende rekeningnummer van verzekeringnemer.

12.3 De verzekeringnemer heeft te allen tijde het recht zijn/haar verzekeringovereenkomst per direct te beëindigen, waarna Intrasurance de (onverdiende)premie over de nog niet verstreken, maar wel reeds betaalde termijn aan de verzekeringnemer zal overmaken.

Artikel 13: Intrasurance B.V.

13.1. De bedrijfsgegevens van Intrasurance zijn:


Intrasurance B.V.

Postbus 5009

5201 GA ‘s-Hertogenbosch

Emailadres: Info@intrasurance.nl

AFM vergunningnummer: 12011777

KvK inschrijvingnummer: 17140695


‘s-Hertogenbosch, 1 juli 2007.
RSS feed
Laatste Nieuws 
Geen Items

Agendapunten 
Geen Items

nu.nl - Algemeen 
Artsen starten noodfonds ...
Coronavirus treft Afro-Am...
Saoedische coalitie kondi...
Franse overheid belooft A...

nu.nl - Geldzaken 
Woningmarkt in coronacris...
Belastingaangifte voor zz...
Met pensioen: 'Laat je ni...
Reis annuleren om het cor...

nu.nl - Werk en PrivĂ© 
Medewerkers gehandicapten...
Nederland op zesde plaats...
Ruim 16 procent van vmbo'...
'Nederlands onderwijs dre...

 
Uitvaart verzekeren   Recreatie of vrije tijdsverzekeringen
Klik hier om deze pagina uit te printen. 
 
 
Home Direct verzekeren Zakelijk of collectief Uitleg
Inloggen relatie Nieuws Contact Sitemap
 
Overzicht verzekeringen Albers Direct Verzekeren
Ga naar pagina met informatie of bereken premie en sluit online polis van uw keuze
 

informatie

verzekering

premie

 

informatie

verzekering

premie

 

informatie

verzekering

premie

 

informatie

verzekering

premie

 
 
Wonen

info

Klik klaar pakket

€uro

info

Woon Plus pakket

€uro

info

Woonhuis / opstal

€uro

info

Inboedel

€uro

info

Aansprakelijkheid

€uro

Rechtsbijstand

info

Verkeer of compleet

€uro

Uitvaart

info

Uitvaart

€uro

Studentenpakket

info

Studentenpakket

€uro

Oldtimer

info

Auto

€uro

info

Motor

€uro

 
Vervoer of verkeer

info

Auto 

€uro

info

Exclusieve auto

€uro

info

Bestelauto

€uro

info

Schade inzittenden

€uro

info

Pechhulp

€uro

info

Motor

€uro

info

Motorscooter

€uro

info

Snor- / bromfiets / scooter

€uro

info

Fiets

€uro

Ongevallen

info

Inzittenden

€uro

info

Opzittenden

€uro

info

Gezins ongevallen

€uro

info

Persoonlijke ongevallen

€uro

 
Recreatie

info

Doorlopende reis en annulering

€uro

info

Camper / kampeerauto

€uro

info

Tour caravan / vouwwagen

€uro

info

Sta caravan

€uro

info

Pleziervaartuigen

€uro

info

Golf in One

€uro

Dier en zorg

info

Honden zorg

€uro

info

Katten zorg

€uro

info

Paard en recreatie

€uro

MKB

info

MKB pakket

€uro

 
ZZP met gereedschap

info

ZZP pakket

€uro

info

Rechtsbijstand

€uro

info

Combipand

€uro

ZZP zonder gereedschap

info

ZZP pakket

€uro

info

Rechtsbijstand

€uro

info

Combipand

€uro

Overige zakelijk

info

Auto zakelijk

€uro

info

Exclusieve auto

€uro

info

Bestelauto

€uro

Schade inzittenden

€uro

Ongevallen inzittenden

€uro

Doorlopende zakenreis

€uro

 
 

informatie

verzekering

premie

 

informatie

verzekering

premie

 

informatie

verzekering

premie

 

informatie

verzekering

premie

 
 
Informatie  |  Advies of direct verzekeren  |  Privacy  |  Fraudebeleid  |  Algemene voorwaarden  Inloggen Contact